பகிரி

ஒற்றை S அல்லாத நெய்த துணி தயாரிக்கும் இயந்திரம்

உங்கள் செய்தியை எங்களுக்கு அனுப்பவும்:

உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பவும்