பகிரி

ஸ்பன்பாண்ட் துணி தயாரிக்கும் இயந்திரம் (நெய்யப்படாத துணி தயாரிக்கும் இயந்திரம்)

உங்கள் செய்தியை எங்களுக்கு அனுப்பவும்:

உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பவும்